HLUK+  verze 7.61 - změny oproti helpu (verzi 7.57)

 

1)     Nová funkce měření vzdálenosti mezi dvěma body funguje ve 2D, v půdorysu i v řezu. Lze ji vyvolat buď z menu Zadávání >> Změř vzdálenost, nebo poklepáním na stavový panel vpravo dole popsaný „Měření vzdálenosti“.

 

2)     Nová položka popis zadání - možno zadat až 255 znaků (včetně nových řádků - klávesou Enter). Ukládá se do zadání a slouží k podrobnější specifikaci. Popis zadání lze zadat v generálním nastavovacím formuláři (Ctrl-G) záložka Zadání >> Popis zadání.

a)     Popis zadání se dá využít při tisku situace (obrázku). Pokud je zaškrtnutá položka "Tisknou popis zadání v hlavičce situace" - do hlavičky se doplní tolik řádek, kolik jich zde bylo zadáno.

b)     Do náhledového formuláře před tiskem situace přidáno nové tlačítko "Změnit Popis". Pokud jste nespokojeni s hlavičkou (popisem obrázku), klepnete na toto tlačítko - otevře se záložka Zadání (Globální nastavení programu Hluk+), kde můžete jednoduše a rychle změnit "Název Zadání", "Popis zadání" a zda "Popis zadání tisknout". Po potvrzení se náhledové okno překreslí.

 

3)      Tabulky - rozšířena funkce F10 – zobraz. Pokud se objekt nachází mimo obrazovku, je uživateli nabídnuto „Přemístit střed výřezu a objekt zobrazit“. Jde o tyto tabulky:

a)     objekty

b)     průmyslové zdroje

c)      výpočtové body

d)     body expozice

 

4)     Rozšířeny možnosti kontextového menu (pravé tlačítko myši)

a)     přidána možnost změnit rozsah výřezu

b)     pro příčný řez přidána Editace voleb řezu

c)      při výběru objektu typu dům přidána možnost zadání bodu expozice

 

5)     Zpřesněn výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích

a)     v případě bočních odrazů

b)     v případě, že dráha bočního odrazu prochází zelení

 

6)     Globální nastavovací formulář  (Ctrl-G)

a)     Nová záložka „Řez situací“ - zpřístupnila volby, dříve možné jen ze speciálního formuláře

b)     Nová záložka „Různé“ - box Expozice zpřístupnil volby, dříve možné jen ze speciálního formuláře

c)      Záložka Zadání – přibyl popis zadání (až 255 znaků) a možnost "Tisknou popis zadání v hlavičce situace" – podrobný popis viz bod 2.

d)     Záložka Tisk – položka Hlavička – jméno souboru (Úplné, Krátké, Vynechat)

 

7)     Modul 3D:

a)     Velikost písma popisů ve 3D nově reaguje na nastavení (Ctrl-G >> Zobrazení >> Velikost písma), které bylo zatím určeno jen pro 2D.

b)     Vylepšení detekce objektů ve 3D pod kurzorem pro zářezy a pásma.

c)      Zpřesněna indikace objektů pod kurzorem a jejich výšek ve 3D, zejména v souvislosti s kreslením pásem a na hranicích zářezů

d)     Ve 3D pohledu je možno zobrazovat pásma a izofony příčného řezu. Pro ovládání přibyl ve 3D stavový subpanel  2D: půdorys/řez,  jehož poklepáním přepínáte, zda ve 3D zobrazovat vodorovná nebo svislá  pásma. Přepnutí lze dosáhnout i klávesou F7. Při následném přechodu do 2D je podle tohoto nastavení zobrazen buď půdorys nebo řez.

e)     Ve 3D pohledu je možno zobrazovat fasády objektů barvou podle hodnoty hluku spočteného před touto fasádou. Podrobný popis ovládání viz bod 8.

f)        Pro vyvolání funkce „Body Expozice – Tabulka“ zavedena horká klávesa Ctrl+Alt+E

 

8)     Modul 3D. Ve 3D pohledu je možno zobrazovat fasády objektů barvou podle hodnoty hluku spočteného před touto fasádou.

a)     Pro objekty, jejichž fasády si chcete nechat zobrazit, musíte nejprve zadat body expozice (nejrychlejší je najet pravým tlačítkem myši na objekt a zvolit poslední položku lokálního menu – „Přidej bod expozice“).

b)     Ve 3D pohledu lze kliknout na nový stavový subpanel (dole) s nápisem "fasády: normal"  - tím dojde k přepnutí na "fasády: expozice". Před fasádami objektů, pro něž byly zadány body expozice, se spočtou body expozice. Od této chvíle se tyto fasády obarvují podle hodnoty spočteného bodu expozice před konkrétní fasádou - barvou z aktuálního nastavení rozsahu pásem.

c)      Dalším kliknutím na "fasády: expozice" se  toto zobrazení vypne.

d)     K vypnutí zobrazení dojde automaticky také po editaci zadání ovlivňující výpočet.

e)     Připomínáme: V půdorysu je bod expozice spojený s objektem symbolicky umístěn uprostřed domu, ale při výpočtu se vytvoří bod před každou fasádou zvlášť (standardně 2m před ní v centru stěny). Tyto výpočtové body jednotlivých fasád můžete zobrazit z Tabulky bodů expozice (Ctrl-Alt-E) pomocí funkce F5. Fasáda se tedy zobrazí barvou, která odpovídá spočtené hodnotě hluku v tomto bodě.

  

9)     Modul PRUMImisní (frekvenční) spektrum.

a)     V každém bodu výpočtu si můžete nechat zobrazit imisní spektrum pro posouzení, zda neobsahuje tónovou složku. Připomínáme, že v případě tónové složky je platí přísnější hygienické limity.

b)     V tabulce bodů výpočtu (nejrychleji vyvoláte klávesou F8) byla rozšířena dolní červená nápověda. Pomocí nové funkce Ctrl+I  vyvoláte formulář Imisního spektra s histogramem dB podle frekvencí.

c)      Barva sloupců je napovězena dole ve formuláři. Běžný sloupec je zelený. Pokud spektrum obsahuje tónovou složku, je označena červeně; tónový dvojvrchol je označen žlutě.

d)     Zaškrtávacím boxem „Použít práh slyšení pro určení tónové složky“ rozhodujete, zda vyhodnocovat tónovou složku i pod prahem slyšení. Zároveň je také křivka prahu slyšení vykreslena do histogramu tmavě modrou barvou.

e)     Imise z dopravních zdrojů je označena světle modře a může být buď vynesena zvlášť napravo grafu (pak je z posouzení tónové složky vyloučena), nebo může být připočtena k frekvenčnímu pásmu se středem 1 kHz, což se řídí přímo ve formuláři zaškrtávacím tlačítkem „Doprava samostatně“. Je-li doprava započtena do 1 kHz, je vyznačena v tomto sloupci užším podsloupcem. Nezapomeňte, že jde o logaritmický součet.

f)        Hodnoty zdrojů bez zadaného frekvenčního spektra jsou zobrazeny fialovou barvou uprostřed sloupce pro frekvenční pásmo se středem 500 Hz a pojmenovány jako "neznámé spektrum", takže uživatel může posoudit, zda je lze pro určení tónové složky zanedbat.

g)     Při vytváření imisního spektra je uživatel varován v případě, kdy přínos průmyslových zdrojů bez zadaného spektra přesáhne 10 dB.

h)      Pokud nebylo zadáno třetino-oktávové spektrum pro všechny významné zdroje, je uživatel o této skutečnosti informován a imisní spektrum je převedeno na oktávy.

i)        Formulář lze tlačítkem  „Do clipboardu“ (Ctrl-C) přenést jako obrázek do zápisníku (clipboardu) Windows a odtud vlepit například do zprávy ve Wordu. Obvykle je takový postup účinnější než přímý tisk.

j)        Máte-li paralelně s programem Hluk+ otevřen Excel, pak tlačítkem  „Do Excelu“ (Ctrl-E) se přenese imisní spektrum od pozice kurzoru a nakonec jsou samostatně přidány hodnoty „doprava“ a „LA“.  Je zobrazen předběžný dotaz, zda si přejete exportovat do dvou řad nebo do dvou sloupců (doporučeno pro lepší přehlednost). Export hodnot je v Excelu formátován na 1 desetinné místo.