silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Nejistoty výpočtu hluku

Nejistoty výpočtu hluku programem HLUK+ byly systematicky průběžně ověřované terénními měřeními pro potřeby deklarací nejistot výsledků výpočtů již pro předchozí verze programu, počínajíce verzí 4.

Použitý testovací postup:

Výsledky výpočtů LAeq postupem dle novely metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy z roku 1996 byly ověřeny na základě experimentálních terénních dat získaných při komplexním měření dopravně-akustické situace v intravilánu sídla městského typu. Při tomto měření byly souběžně zjišťovány dopravně-inženýrské charakteristiky a hodnoty LAeq na 23 měřicích místech rozmístěných u dopravně významných silničních komunikací měřeného území.

Doba měření a doba dopravního sčítání na jednom stanovišti byla při těchto zjišťováních stavu akustické situace v území jednotná a byla stanovená na 8 hodin kontinuálního zjišťování dopravně-inženýrských a akustických veličin. Základní časové měřicí/sčítací intervaly byly čtvrthodinové.

Celkem bylo z tohoto měření k disposici 23 x 32 = 736 nezávislých čtvrthodinových výsledků měření LAeq a sčítání dopravy, získaných pro dobu měření 08.00 - 16.00 hodin.

Pro následnou verifikaci výsledků výpočtů LAeq byla měřicí místa v celém měřeném území ztotožněna s výpočtovými místy. V každém z takto určených míst byly k naměřeným hodnotám LAeq zjištěny výpočtové hodnoty LAeq pomocí programu HLUK+, a to již v režimu uvažujícím dikci novely Metodických pokynů.

Výpočty LAeq byly provedeny na všech místech pro všechny základní měřicí (čtvrthodinové) intervaly a pro reálné jednohodinové hodinové intervaly. Rozdíly mezi naměřenými a vypočítanými hodnotami LAeq na jednotlivých místech byly pak vypočteny specializovaným programem DELTAMV, vypracovaným právě pro tyto účely.

Výsledky výpočtů LAeq programem DELTAMV a jejich porovnání s naměřenými hodnotami pro jednohodinové intervaly dopravního sčítání/měření LAeq obsahuje následující tabulka A.

 

Tab. A. Porovnání LAeq změřených a vypočtených

Místo měření

LAeqm

δ MP

δ NMP

1

72.2 dB

-0.17 dB

-0.17 dB

2

73.3 dB

-1.24 dB

-0.24 dB

3

77.0 dB

-0.78 dB

0.32 dB

4

72.8 dB

0.68 dB

0.68 dB

5

71.8 dB

-1.24 dB

-0.14 dB

6

75.4 dB

-0.97 dB

0.03 dB

7

73.2 dB

-1.26 dB

-0.24 dB

8

69.4 dB

-1.94 dB

-1.70 dB

9

67.9 dB

0.64 dB

0.64 dB

10

66.8 dB

1.80 dB

0.64 dB

11

68.5 dB

*

*

12

67.3 dB

-3.18 dB

-2.68 dB

13

68.0 dB

-2.89 dB

-0.56 dB

14

66.4 dB

-0.73 dB

-0.23 dB

    15**

69.2 dB

-2.33 dB

0.17 dB

    16**

65.8 dB

-7.21 dB

-4.71 dB

17

62.1 dB

-0.77 dB

-0.77 dB

18

64.4 dB

-0.71 dB

-0.21 dB

19

62.4 dB

-0.18 dB

0.32 dB

20

63.0 dB

-0.05 dB

-0.05 dB

21

60.1 dB

-1.14 dB

-1.14 dB

22

64.7 dB

0.02 dB

0.03 dB

23

65.4 dB

-0.46 dB

-0.46 dB

 

Komentář k tabulce

1. LAeqm - změřená hodnota LAeq

2. δ MP - rozdíl (LAeqm - LAeqVMP), kde LAeqVMP je ekvivalentní hladina vypočítaná dle Metodických pokynů

3. δ NMP - rozdíl (LAeqm - LAeqVNMP),kde LAeqVNMP je ekvivalentní hladina vypočítaná dle novely Metodických pokynů

4. * - v místě 11 nebyla sčítána doprava

5. ** - místa měření 15 a 16 byla před podloubím lemujícím náměstí; pro tento případ lze proto použít korekci (-3 dB), která není zatím zahrnuta ani v Metodických pokynech, ani v jejich novele

6. - hodnoty δ MP, δ NMP se vztahují k ekvivalentním hladinám vypočítaným pro intervaly měření o délce 1 hodina

7. - průměrná hodnota δ celého souboru měřicích bodů je pro Metodické pokyny rovna -1.12 dB, pro novelu Met. pokynů je rovna -0.46 dB

 

Jak je patrné z údajů uvedených v předchozí tabulce A, (zejména pak z bodu 7 v komentáři k ní), výpočtovým postupem dle novely metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy byly získávány hodnoty LAeq, které se méně liší od naměřených hodnot LAeq, než tomu bylo při používání původního výpočtového postupu v Metodických pokynech.

Popsaným postupem byly při komplexním měření verifikovány všechny běžné situace, jimiž jsou:
  • volné akustické pole (VP)
  • jednostranná zástavba (JZ)
  • jednostranná rozptýlená zástavba (JRZ)
  • jednostranná rozptýlená zástavba s odrazem (JRZ+O)
  • oboustranná rozptýlená zástavba (ORZ)
  • oboustranná zástavba (OZ)
  • náměstí historického typu (N).

Velmi důležitou skutečností je přitom to, že vypočítaná hodnota LAeq byla v 63,6 % případů z posuzovaných situací vyšší než hodnota LAeq reálně naměřená. Jinými slovy - hodnoty LAeq získávané na základě výpočtů postupem dle novely metodiky výpočtů hluku ze silniční dopravy byly v 63,6 % (tj. v cca 2/3) posuzovaných případů na straně bezpečnosti výpočtu.

Uvedená kvalitativní a kvantitativní zjištění jsou globálními výpověďmi o očekávatelné přesnosti výsledků výpočtů LAeq postupem dle novely metodiky výpočtů hluku ze silniční dopravy.

Z uvedených výsledků je zřejmé, že průměrná hodnota nejistoty výsledku výpočtů při použití programu HLUK+ ve verzi 6, založeném na novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy z roku 1996, byla pro základní výpočtové modely výše popsaných urbanistických pod hodnotou 2 dB, což je hodnota, která koreluje s nejistotami výsledků terénních měření dopravního hluku.

Pro program HLUK+ ve verzi 8 se nejistoty výsledků výpočtů rovněž pohybují nejvýše do 2 dB od konvenčně správné hodnoty LAeq pro posuzované situace – viz výsledky měření v materiálech konference o EIA, Ostrava, 21. – 22.4.2009, pro 13 situací, měřených akreditovanou laboratoří, kdy byla zjištěna průměrná hodnota nejistoty výsledku výpočtů oproti výsledkům měření 1,5 dB.

Poznámka: Snižování hodnoty nejistoty výsledků výpočtů 2 dB při používání verze 8 programu HLUK+ je logicky očekávatelné, neboť tyto verze programu HLUK+ jsou postaveny na aktualizaci (tj. upřesnění) novely metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy z roku 1996.

Je nutné zdůraznit a mít na paměti, že uvedené nejistoty výsledků výpočtů platí za předpokladu korektního zadání všech dopravně-urbanistických výpočtových parametrů. Obecně pak platí, že nejistota výsledku výpočtu zmíněným programem NENÍ daná jenom softwarem, který tuto problematiku výpočtově ošetřuje, ale primárně zejména použitou výpočtovou metodikou a následně rovněž KVALITOU výpočtového modelu, který se pro kvantifikaci řešené úlohy zmíněnou metodikou použije. Výpočtový model je však vždy závislý na akustických znalostech uživatele programu HLUK+.


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.