silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Novinky posledních verzí programu HLUK+

Verze 9.17 profi únor 2012

Vyšli jsme vstříc uživatelům se složitými zadáními a zvětšili max. počet bodů izofonového pokrytí na 20 000 pro případ, kdy nastavený výřez nepřesáhne plochu 1 km2. Větší výřezy lze dále počítat, ale jen s původním omezením 8000 bodů. Pro podrobnější výpočet většího území připravujeme speciální rozšiřující modul (nedočkavým zájemcům jsme schopni ho po domluvě dodat už nyní).

Pokud při výpočtu izofon nepřesáhne nastavený výřez plochu 1 km2, objeví se další dvě podrobnější volby "SuperJemný" a "VelmiJemný":

 • "SuperJemný" odpovídá 4000 bodům základního pokrytí
  (ve výřezu 700m x 500m je vzdálenost bodů izofonového pokrytí cca 10 m)
 • "VelmiJemný" odpovídá 2000 bodům základního pokrytí
  (ve výřezu 700m x 500m je vzdálenost bodů izofonového pokrytí cca 15 m)
 • "Jemný" odpovídá 1000 bodům základního pokrytí
  (ve výřezu 700m x 500m je vzdálenost bodů izofonového pokrytí cca 22 m)
 • "Střední" odpovídá 400 bodům základního pokrytí
  (ve výřezu 700m x 500m je vzdálenost bodů izofonového pokrytí cca 36 m)

Pokud při výpočtu izofon přesáhne nastavený výřez plochu 1 km2, nelze dvě nové podrobnější volby použít a objeví se varování:

Verze 9.16 leden 2012

Drobná vylepšení:

 • stavový panel dole - i při velkých souřadnicích a zvětšením fontů ve Windows (125%) je v půdorysu vidět celý rozsah souřadnice y
 • ve vstupních formulářích (JpForm) zlepšeno zobrazování reálných čísel
 • manažer souborů reaguje správně i na prázdnou DVD/CD mechaniku
 • optimalizace využití procesoru v tabulkovém režimu - dříve vytížil procesor na 100%
 • optimalizace využití procesoru ve 3D režimu (HASP klíč)
 • DXF/SHP soubor lze načíst i v případě extrémně dlouhé cesty k souboru typu "c:\Documents and Settings\Jaroslav Polášek\My Documents\super dlouhá cesta až na konec světa\vrstevnice_hlavni.shp". V předcházejících verzích nešlo použít více než 80 znaků.

Verze 9.15 profi červen 2011

Program reaguje na dokument "Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb", který vydalo dne 1.11.2010 Ministerstvo zdravotnictví - Hlavní hygienik České republiky. Dokument požaduje v případě hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb použít jako hodnotící veličinu hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby. 
Program nyní umožňuje pro konkrétní bod vypnout (dočasně/trvale) odraz od fasády objektu (domu/budovy), před níž byl bod zadán. Pomocí stisku jediné klávesy (v Tabulce bodů výpočtu) tak odfiltrujete vliv odrazu posuzované fasády a v tabulce vedle sebe vidíte obě spočtené hodnoty (bez vlivu fasády a s jejím vlivem).

 • Maximální počet náspů/zářezů zvětšen na 50 (ze 20)
 • Maximální počet hranic zvětšen na 50 (ze 20)
 • Aktualizovali jsme nápovědu k programu
 • Z konkrétních praktických potřeb uživatelů vyplynulo zvýšení maximálního možného počtu objektů

  • počet hranic zvýšen z 20 na 50
  • počet náspů/zářezů zvýšen z 20 na 50

  Z Tabulky hranic a Tabulky Náspů funguje nyní standardní funkce F10 na grafické zvýraznění zvoleného objektu

  V rastrovém způsobu výpočtu není dovoleno zadávat odrazy od jednotlivých stěn (fasád) domu.
  Pro výpočet se totiž bere hodnota odrazu od fasády číslo 1 a uživatel není uveden v případný omyl.

  Verze 9.12 profi březen 2011

  Bitmapový podklad - nově podporovány i jpg soubory, které přesně neodpovídají normě jpg
  (programy typu Corel nebo PaintShop si do jpg ukládají interní data)

  Znovu zpřístupněna volba "Zobrazení 3D" - "Kreslit okolní krajinu"

  Zpřesnění rastrového algoritmu výpočtu (vrstevnice/budovy)

  • korekce pro odraz od fasády se pro komunikace vyhodnocuje s přesností po 0,1 dB
  • zpřesněn výpočet pro průmyslové zdroje na protilehlé straně fasády

  Aktualizován help - popsán typ tramvajové soupravy (T1/T2, T1O/T2O)

  Verze 9.11 profi leden 2011

  V Helpu přibyla nová souhrnná kapitola o chování objektů ve vrstevnatém terénu.
  Vysvětluje podrobněji absolutní nadmořskou výšku, výšku nad terénem, kotvení objektů a souvislosti.

  Verze 9.09 profi prosinec 2010

  Přibyla podpora plošných a linových zdrojů.
  Uživatelé už nemusí modelovat plošné zdroje systémem ručně umisťovaných bodových zdrojů, program tuto činnost automatizuje.

  Přibyla zajímavá funkce Úprava terénu.  Funkce se týká komunikace vedené po vrstevnatém terénu.
  Jsou-li k dispozici přesné nadmořské výšky komunikace a zadané vrstevnice s nimi zcela neladí, funkce "vybagruje" terén pro přesné vedení komunikace.

  Při načtení vrstevnic ze souborů SHP lze nyní vybírat až z 15 atributů.

  Drobná vylepšení ve složitém formuláři automobilové komunikace podle TP219.

  Verze 9.05 profi prosinec 2010

  Ve verzi Profi přibyla možnost rozlišovat jako Výpočtové období  kromě den/noc také den12/večer/noc na základě dokumentu TP219.

  Při této příležitosti byla značně vylepšena logika zadávání parametrů automobilových komunikací.

  • Výpočtové období je vidět v horní stavové řádce programu
  • Místní komunikace jsou nyní logicky logicky zařazeny ve výběru třídy komunikace. V předchozích verzích Hluk+ tomu tak nebylo, a to na základě Novely 2004 tab. C.
  • Ve formuláři přibyla volba Extravilán /Intravilán  
  • Zdokonalení formuláře zadání subkomunikací

  Georeferenční soubory jgw  jsou nyní podporovány s ukotvením libovolného rohu.

  Opravena řada menších problémů, které vyplynuly z praxe uživatelů.

  Verze 9.03 profi říjen 2010

  Průmyslové zdroje je nyní možné dočasně vypnout a také redukovat jejich výkon.

  • Vypnutí je možné v tabulce průmyslových zdrojů.
  • Redukce výkonu se nastavuje ve formuláři průmyslového zdroje.

  Umožněno rychlé kopírování průmyslových zdrojů z kontextového menu po kliku pravým tlačítkem na zdroj.

  Verze 9.02 říjen 2010

  Upraveno zobrazování vícepruhových komunikací ve 2D i ve 3D. Ve 2D je možné nastavit, zda se bude popisovat jen osa komunikace nebo i každý pruh.

  Verze 9.01 září 2010

  Ve verzi profi rozšířen max. počet entit:

  • komunikací 240 (původně 120)
  • subkomunikací 999 (původně 255)
  • bodů výpočtu 500 (původně 255)

  Verze 9.00 září 2010

  Při výpočtech komunikací plně respektuje TP219.

  Verze profi obsahuje zcela nový aparát Průletu, který umožňuje demonstraci výsledků ve formě filmu.

  Verze 8.28 profi prosinec 2009

  Doplněna možnost zadat výpočtový bod u fasády budovy.
  Pokud uživatel klikne dovnitř budovy, program automaticky vybere nejbližší fasádu (stěnu) budovy.

  Zvýšena vnitřní kapacita programu pro použití velmi rozsáhlých zelení ve 3D modelu

  Zpřesněn algoritmus pro výpočet odrazu průmyslových zdrojů ve 3D modelu:

  • odraz od fasád budov;
  • odraz od 3D terénu (pro nefrekvenční výpočet);
  • stínění budov v dráze odrazu.

  V režimu 4 oken funguje nyní mapový podklad pro každé okno samostatně, včetně tisku.

  Drobná vylepšení:

  • V příčném řezu optimalizována funkce Shift+Ctrl+F1 (výřez max) - nemění rozsah osy x, ale přizpůsobí rozsah osy y nadmořským výškám terénu (od 5m pod nejnižším místem terénu do 50m nad nejvyšším místem).
  • V některých výjimečných případech nešlo graficky vybrat k editaci objekt na objektu. V případě nalezení více objektů pod kurzorem dává nyní program přednost vnořenému objektu. Vnořený objekt je nyní programem určován podle menší půdorysné plochy objektu.
  • Přesnější výběr průmyslových zdrojů a bodů výpočtu ve 3D (včetně signalizace ve stavovém řádku)
  • Změněna signalizace chyb při výpočtu ve 3D (izofony, jednotlivé body). Případné problémy při výpočtu se nyní zapisují do logu a až po skončení výpočtu je uživatel informován o možném problému.

  Vizualizace odrazu průmyslového zdroje od terénu (F8/F4/F8/F8):
  Lze použít pouze ve 3D modelu a při základním výpočtu průmyslových zdrojů (tj. s volbou "po frekvencích = NE")
  Postup: F8 tabulka bodů výpočtu -> F4 - detail bodu -> F8 řez -> F8 zobraz řez
  V příčném řezu je bod odrazu zobrazen hvězdičkou a čárkovaně vykresleny spojnice
  "bod výpočtu - bod odrazu" a "bod odrazu - zdroj".

  Verze 8.27 profi listopad 2009

  Podpora velmi rozsáhlých zadání:

  • Komunikace se mohou rozpadnout až na 5000 úseků, kopírujících terén. Dříve 1500.
  • Při výpočtu se dosud braly v úvahu komunikace do vzdálenosti 1000 m, nyní je možno tuto vzdálenost zvětšit.
  • Při výpočtu se dosud braly v úvahu průmyslové zdroje do vzdálenosti 2000 m, nyní je možno tuto vzdálenost zvětšit.
  • Zrychlení překreslování ve 3D, zvlášť v případech interakci s okny jiných programů.
  • Výpočet krajiny probíhá dle fuzzy logiky náhodným způsobem. Nyní je možné zvlášť rychlý výpočet zafixovat pro další práci.

  Vizualizace a analýza odrazů průmyslových zdrojů od objektů (F8/F4/^O)
  Postup: Z tabulky výpočtových bodů (F8) se vyvolá detailní tabulka příspěvků (F4) a na řádek s vybraným průmyslovým zdrojem se použije ^O (klávesa je v nápovědě). Pokud je alespoň jeden boční odraz, zobrazí se tabulka bočních odrazů. Konkrétní odraz lze vizualizovat pomocí F10 - dráha odraženého paprsku je zobrazena tučnou bílou čarou, spojnice fiktivního zrcadlového bodu výpočtu s bodem odrazu čarou přerušovanou.
  Před zobrazením doporučujeme pro větší přehlednost vypnout zobrazování výpočtových bodů i průmyslových zdrojů.
  Jednotlivé body jsou popsány takto:

  • |Z| průmyslový zdroj
  • |V| bod výpočtu
  • |O| bod odrazu
  • |F| fiktivní bod výpočtu (použitý ke stanovení bodu odrazu)

  Drobná vylepšení ve 3D:

  • Po editaci výšky budovy ve 3D se ihned překreslí situace (dříve se změna výšky budovy bezprostředně vizuelně neprojevila);
  • při změně způsobu ukotvení budovy se nepřepočetla nmv základny;
  • při posunu budovy či domu se nepřepočetla nmv základny, takže objekt byl ukotven k minulé kotvě před posunutím;
  • zohledněno stínění budov při vyhodnocování bočních odrazů;
  • zvětšena paměť pro příčný řez čtyřnásobně (při velmi složitých zadáních nešlo použít krok rastru 1m - výpočet nebyl dokončen kvůli chybě "překročení MaxPricnyRez").

  Verze 8.26 profi červen 2009

  Zpřesněno vytváření 3D terénu umožňující zpracovat i "nestandardní" zadání (např. velké množství skoro kolmých stěn povrchového dolu)

  Verze 8.25 profi duben 2009

  Výrazné zlepšení práce se spádnicemi:
  • možnost přímého zadávání
  • možnost editace jejich vykreslování v půdorysu nyní sjednocena s vrstevnicemi
  • popis spádnic a vrstevnic přesunut na vhodnější místo z prvního bodu na střed první úsečky
  Rozšíření importu vrstevnic a spádnic z DXF o 3D entity:
  • umožněn import entity Polyline (označena flagem 3D)
  • umožněn import entity Line, pokud má aspoň jednu nenulovou souřadnici "z"
  • analýzou souřadnic "z" program rozhodne, zda bude importovaná entita považována za vrstevnici nebo spádnici

  Verze 8.21 profi, březen 2009

  Drobná vylepšení:
  • V tabulce výpočtových bodů (v případě vrstevnicového modelu) jsou záporné hodnoty hluku důsledně nahrazovány nulou (stejně jako je tomu v případě rovinného modelu)
  • V tabulce výpočtových bodů nepovoleny výpočtové funkce, pokud nebyl zadán žádný zdroj
  • V tabulce výpočtových bodů (v případě vrstevnicového modelu) lze použít funkci Enter (tabulka příspěvků jednotlivých zdrojů.
  • V načteném DXF souboru se v některých případech nezobrazoval úplný kruh. Upraveno.

  Verze 8.19 profi, leden 2009

  Drobná vylepšení:
  • Precisováno zobrazování náspů ve 3D v případě rovinného modelu
  • Upraveno zobrazování v příčném řezu. Při použití vrstevnicového modelu se ve výjimečných případech nemusely zobrazit budovy, výpočtové body, průmyslové zdroje a body expozice.

  Verze 8.18 profi, prosinec 2008

  Příčný řez je nyní zobrazován standardně i ve vrstevnatém terénu. Řez s terénem je vykreslen bílou barvou.

  Tato verze také obsahuje řadu drobnějších vylepšení:
  • Nové zadání ruší staré nastavení řezu
  • V Manažeru zadání lze korektně zadat rychlé pojmenování předvoleného adresáře/souboru i po předchozím přepnutí pomocí jiného předvoleného adresáře/souboru
  • Je stabilizováno určování výšek budov v hornatém terénu
  • Bod výpočtu již nemůže ležet mimo rastr, program ho automaticky přepočítá. Přitom se může značně změnit vzhled náběhových hran modelu terénu.
  • Další vylepšení heuristického modelu izofonového pokrytí

  Verze 8.17 profi, listopad/prosinec 2008

  Přináší značné zlepšení práce ve velmi členitém terénu.
  Předchozí verze byly testovány pro situace obsahující zhruba 300 000 výškových bodů zadaných ve vrstevnicích.
  Verze 8.17 byla úspěšně testována s 1.200.000 výškovými body a navíc se použitím fuzzy logiky výpočet krajiny několikanásobně zrychlil.

  Verze 8.16 profi, listopad 2008

  • Do izofonového pokrytí jsou zahrnuty všechny budovy, tedy i všechny nekonvexní a konvexní s více než 10 body obrysu.
  • Před výpočtem izofon se kontroluje, zda sousední body obrysu budovy neleží v přímce. Nadbytečné body jsou odstraněny a uživatel je o tom informován.
  • Do kontextového menu (pravé tlačítko myši) přiděláno zobrazení obrysu budovy včetně očíslování bodů obrysu.
  • Oprava zobrazení budov v řezu a trojúhelníkového pokrytí. Budovy se zatím zobrazují bez případných děr.
  • Informace o zadání (Ctrl+I) - doplněn počet budov.

  Verze 8.15 profi, listopad 2008

  • Hranice ve 3D nyní kopíruje terén.
  • Zobrazování hranice lze ve 3D vypnout - Globální nastavovací formulář Ctrl-G záložka Zobrazení3D box Kreslit hranice ve 3D.
  • Opraveny řídké chyby křížení vrstevnic, uskočení podkladu při zadání a přetečení při výpočtu zeleně ve 3D.

  Verze 8.14 profi, říjen 2008

  Drobná vylepšení:
  • Panel nástrojů obohacen o zapínání a vypínání podkladu (verze 8.11)
  • Hluk+ se při načtení zadání starší verze (7.55) pokusí opravit informaci o chybné délce použitím skutečné délky souboru (verze 8.13)
  • Opraven stav, kdy myš míří někam daleko (např. do nebe) při přepnutí ze 3D do 2D. Nyní se v tomto případě ukáže celé zadání jako VyrezMax. (verze 8.14)

  Verze 8.10 profi, červen 2008

  1. Automatické doplnění informací pro bitmapový podklad (.jpg) ze souboru .jgw
  • Pokud existuje ve stejném adresáři soubor z příponou .jgw, převezmou se z něj informace o měřítku a ukotvení.
  • Pokud je nastavena nenulová transformace souřadnic ("Dxf - souřadnice"), je ukotvení podkladu (levý dolní roh) automaticky zkonvertováno do souřadnic Hluk+.
  • Pokud transformace souřadnic použita nebyla, je nastavena tak, aby levý spodní roh bitmapy byl zobrazen na souřadnici [0;0].
  2. Podpora shp souborů typu ZABAGED:
  • Hluk+ nyní načte i shp soubory s entitami typu 3d: 13=PolyLineZ a 15=PolygonZ
  • Umožněn import vrstevnic ze shp souborů s nadmořskou výškou v dbf atributu typu F (floating point)
  • Pokud nebyla použita transformace souřadnic, je po načtení shp souboru uživatel vyzván k nastavení počátku. Doporučujeme zvolit "inteligentní výběr"
  3. Vylepšení práce s dxf/shp soubory:
  • Shp entity skládající se z více částí jsou při načtení:
   • v případě lomené čáry rozděleny do samostatných entit
   • v případě polygonů se importuje jen první část a zbylé jsou ignorovány
  • Pro import budov z dxf/shp do programu Hluk+ (Klávesa Ctrl+I v tabulce vrstev Dxf) byla zprovozněna podmínka "jen ve výřezu"

  Verze 8.08 profi, květen 2008

  Výrazně optimalizuje výpočet izofon v případě, že byla zadána alespoň jedna budova a zároveň nebyla vložena žádná vrstevnice.

  Verze 8.07 profi, květen 2008

  1. Opraveno vykreslování malé zeleně v jednom triangulačním trojúhelníku.

  2. Pro průmyslové zdroje bylo upřesněno zohledňování odrazu od objektů, přestože to mnohdy vede ke zpomalení výpočtu (týká se jen zadání s vrstevnicovým modelem terénu).

  3. Optimalizováno vytváření krajiny a plnění výpočtového rastru, což vede ke značnému urychlení přepnutí do 3D při velkých rastrech a velkém počtu vrstevnic.

  4. Ošetřen případ registrace přípony ZAD pod Windows Vista.

  Verze 8.04 profi, květen 2008

  1. Ošetřen případ, kdy po zadání budovy při přepnutí do 3D „zmizely“ všechny objekty (k této situaci mohlo dojít v případě, že zadání neobsahovalo žádnou vrstevnici).

  2. Dodělána možnost trasování programu pro identifikaci problémů neobvyklých počítačových konfigurací.

  Verze 8.03 profi, duben 2008

  1. Zpřesněn import vrstevnic ze SHP souborů. Nyní probíhá ve dvou krocích:

  • Načtení souboru SHP je potřeba provést s volbou atributu pro načtení nadmořské výšky

  Po načtení SHP souboru se objeví informace, v kolika záznamech se podařilo nmv zpracovat:

  • V dalším kroku se pokračuje vlastním importem z tabulky vrstev pomocí klávesy Ctrl+I

  Verze 8.01 profi, duben 2008

  1. Budovy mající konvexní půdorys tvořený méně než 12 body byly zahrnuty do vytváření sítě bodů pro výpočet pásem a izofon.

  Verze 8 profi, duben 2008

  1. Obsahuje především modelování terénu pomocí vrstevnic. Podrobnosti.

  2. Možnost zadání naměřené hodnoty hluku stacionárního zdroje ve vnitřním prostoru a automatický přepočet (pomocí zadané neprůzvučnosti) na hodnotu ve venkovním prostředí – jen pro modul PRUM.

  Verze 8.00 normal duben 2008

  1. Nápověda k programu přepracována a převedena do modernějšího formátu chm.

  2. Pomocí pravého tlačítka myši lze nově vybrat průmyslový zdroj i výpočtový bod.
  Následně z kontextového menu lze s těmito objekty pracovat

  • lze je posunout
  • zrušit
  • editovat
  • výpočtový bod lze posunout i před fasádu.

  3. Při posunutí objektu nově funguje i přesné zadávání pomocí souřadnic (Ctrl+T).

  4. Zaveden panel nástrojů (je zobrazen svisle vpravo nahoře). Zatím jde o experimentální funkci, která bude dále vyvíjena.
  Více.

  5. Ve stavovém řádku 2D zobrazení na konci vpravo se objevuje, zda jde o výpočet v rovině (rovina) či zda byly použity vrstevnice (vrstev).

  Verze 7.95 profi, březen 2008

  1. Opraven problém s plošnými zdroji - pokud nešlo o plošný zdroj vnitřní, nepřepočítávala se hodnota Lw - pro vnitřní plošný zdroj nelze přepnout na zadávání spektra

  2. Nový formát zadání 7.79 - ukládají se detaily o vnitřním zdroji (L1 a Rw)

  3. Zobrazení ve 3D  snížen kontrast boků budov a dalších objektů, ten je potřeba jen na krajinu

  4. Změna koncepce přepnutí ze 3D do 2D.

  5. Přeloženo pomocí vývojového nástroje Delphi 2007.

  Verze 7.94 březen 2008

  1. Zeleň kopíruje povrch terénu, na rozdíl od domů se do terénu nezařezává. Příslušným způsobem upraven i výpočet.

  2. Vykreslování DXF "drží" podle zvoleného nastavení.

  Verze 7.93 únor 2008

  1. Ve výpočtu z vrstevnicemi lze používat tenký násep,  v minulé verzi musel mít násep šířku alespoň 1m, jinak se nemusel při výpočtu zohlednit.
  Není nutné pro něj speciálně nastavovat krok rastru.

  2. Násep se nyní pokládá na terén stejným způsobem jako komunikace, t.j. osa náspu je rozdělena na úsečky (triangulací terénu) tak, aby úsečky kopírovaly terén (vedly po trojúhelníkové ploše terénu).

  3. Tyto úsečky náspu lze zobrazit jako tabulku z menu 3D >> Tab Zdi. V tabulce v půdorysu lze klávesou F10  zvýraznit krajní body úseček.

  4. Do menu 3D přibyla položka TabZdi (viz bod 3)

  5. Menu 3D lze rychle vybrat klávesou Alt+D.

  Verze 7.92 únor 2008

  1. Beta verze s vrstevnicovým modelem.

  2. Ve stavovém řádku na konci (ve 2D) se objevuje, zda jde o výpočet v rovině (rovina) či zda byly použity vrstevnice (vrstev)

  3. Funguje výpočet po frekvencích i v rastrovém výpočtu - možnost zadávat až 255 bodů vrstevnic a BudovDxf.

  Verze 7.69 normal listopad 2007

  1. Manažer zadání – vylepšena automatika

  2. Pokud po uložení pozice a rozměrů okna do CFG (konfigurace programu Hluk+) při následném startu program Hluk+ spadnul do lišty, bylo potřeba smazat konfigurační soubor.
  Nyní se již s touto náhodnou chybou, způsobenou systémem Windows, Hluk+ vypořádá sám.

  Verze 7.62 únor 2007

  1. Modul PRUM - možnost zadat zdroj jako plošný. Podrobnosti .

  Verze 7.61 únor 2007

  1. Nová funkce Měření vzdálenosti mezi dvěma body ve 2D, v půdorysu i v řezu. Podrobnosti .

  2. Popis zadání – spolu se zadáním možno zadat a uložit až 255 znakový popis. To provedete v generálním nastavovacím formuláři (Ctrl-G). Podrobnosti.
  Tento aparát lze použít při tisku situace .

  3. Tabulky - rozšířena funkce F10 – zobraz. Pokud se objekt nachází mimo obrazovku, je nabídnuta změna zobrazovaného výřezu s následným zobrazením objektu. Podrobnosti .

  4. Kontextové menu (pravé tlačítko myši) – rozšířeny možnosti .

 • přidána možnost Změnit rozsah výřezu.
 • pro příčný řez přidána Editace voleb řezu.
 • při výběru objektu typu dům přidána možnost Zadání bodu expozice.
 • 5. Zpřesněn výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích v případě bočních odrazů a  v případě, že dráha bočního odrazu prochází zelení.

  6. Globální nastavovací formulář Ctrl-G

  • Záložka Zadání - přibyl Popis zadání (až 255 znaků) a možnost Tisknout popis zadání v hlavičce situace. Podrobnosti , tisk .
  • Záložka Tisk - položka Hlavička - jméno souboru (Úplné, Krátké, Vynechat), podrobnosti .
  • Nová záložka Řez situací - zpřístupnila volby, dříve možné jen ze speciálního formuláře
  • Nová záložka Různé - box Expozice zpřístupnil volby, dříve možné jen ze speciálního formuláře

  7. Modul 3D

  • Velikost písma popisů ve 3D nově reaguje na nastavení (Ctrl-G >> Zobrazení >> Velikost písma), které bylo zatím určeno jen pro 2D.
  • Vylepšení detekce objektů ve 3D pod kurzorem pro zářezy a pásma.
  • Zpřesněna indikace objektů pod kurzorem a jejich výšek ve 3D, zejména v souvislosti s kreslením pásem a na hranicích zářezů
  • Ve 3D pohledu je možno zobrazovat pásma a izofony nejen vodorovná jako dosud, ale také příčného řezu. Podrobnosti .

  8. Fasády ve 3D

  Ve 3D pohledu je možno zobrazovat fasády objektů barvou podle hodnoty hluku spočteného před touto fasádou. Podrobnosti . Pro řízení zobrazování je nově využit aparát bodů expozice .

  9. Imisní (frekvenční) spektrum v modulu PRUM.

  V každém bodě výpočtu si můžete nechat zobrazit imisní spektrum a využít některé nové funkce, zejména vyhodnocení, zda obsahuje tónovou složku. Podrobnosti .

  Verze 7.57 leden 2007

  1. Vylepšení funkčnosti rozšířených průmyslových zdrojů a jejich databáze

  2. Jiné

  • tabulce vrstev lze použít klávesu Delete ke zrušení neoznačených vrstev.
  • Oprava funkce myši v režimu 4 oken .
  • Oprava několika interních chyb (spolupráce starého a nového formuláře průmyslových zdrojů, načítání oblouku DXF, přepočet komunikací).

  Verze 7.54 leden 2007

  1. Vylepšení grafiky

  • 3D bitmapy je nyní možno - stejně jako 2D - ukládat i s jemnějším rozlišením, než je na obrazovce.
  • Průhlednost pásem funguje nyní i ve 2D. Ovládání je stejné.
  • Režim 4 oken, známý ze starších verzí pro DOS, funguje i pod Windows. Podrobnosti .

  2. Vylepšení dalších funkcí

  • Export do Excelu z tabulek. Stávající Ctrl+E kvůli zarovnání zachovává formátování jako text. Nový Ctrl+Shift+E exportuje jako čísla, takže tabulka sice není esteticky dokonalá, ale lze v ní ihned počítat.
  • Naposledy otevřené soubory. HlukPlus si pamatuje deset naposledy otevřených souborů, které lze rychle vybrat z menu .
  • Předvolené soubory a adresáře. V Manažeru zadání lze nyní vybrat a zkráceně pojmenovat až deset souborů a adresářů, které lze pak rychle vybírat.
  • Konfigurace. Lepší řízení ukládání CFG souboru (načti, ulož, ulož jako). Přibyl superkonfigurační soubor hlukplus.ini. Podrobnosti .

  3. Principiální vylepšení

  • Velikost zadání. Počet objektů (podle zakoupené varianty programu) může být až 999.
  • Padlo omezení 255 spřažených (stínových objektů).
  • Počet komunikací může být až 120.
  • Počet bodů izofonového pokrytí stoupl z 4000 na 8000.
  • V menu soubor přibyla položka Info o zadání, která ukáže skutečné počty objektů.
  • Nastavení programu. Přibyl velký generální formulář nastavení programu (volán Ctrl+G), kde jsou na několika listech ovládaných záložkami na jednom místě přehledně soustředěna veškerá nastavení programu. Starší nastavovací formuláře jsou zatím v programu ponechány a fungují synchronně.
  • Rozdílová pásma a izofony. Pomocí režimu 4 oken je možné zobrazit například dvě verze zadání a nechat spočítat, jak se u nich měnila pásma a izofony. Budou vykresleny rozdílové údaje. Podrobnosti .
  • Směrové a spektrální průmyslové zdroje. Dramaticky se zvýšily možnosti zadávání průmyslových zdrojů a následných výpočtů. Zdroje je možné zadat nejen po oktávách, ale i jemněji po třetinách oktáv. Kromě toho přibyly zcela nové směrové zdroje, vyzařující směrově nerovnoměrně. Obě vlastnosti – spektrální a směrové – lze do jisté míry kombinovat. K tomu účelu přibyl propracovaný formulář editace průmyslového zdroje. Protože zadání je poměrně pracné, přibyla možnost ukládat zdroje do databáze a vyměňovat si data s Excelem. Podrobnosti .

  Verze 7.18 květen 2006

  Preciznější indikace výšky objektů v prostorovém pohledu.

  Propracováno korektní prostorové zobrazení zářezu včetně situací, kdy je v zářezu umístěn dům nebo komunikace.

  Je možné nastavit jas mapového podkladu .

  Značně vylepšeny možnosti zobrazení izofon a pásem.

  U izofon je možné volit tlouštku a typ čáry a také písmo popisu.

  Verze 7.16 březen 2006

  Načtení mapového podkladu pracuje nyní s BMP soubory o velikosti několika set MB - podrobnosti .

  Výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích podle ČSN ISO 9613.

  Verze 7.10 leden 2006

  Zohledňuje se Novela Metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004

  Mapový podklad značně urychlí tvorbu nových hlukových situací.

  Načítání SHP souborů (verze profi)

  Zcela nový programový prostředek 3D mód (integrovaný prohlížeč a editor) vám ukáže hlukovou situaci ve zcela novém světle (verze profi).

  Internetové funkce, především update z internetu.

  Funkce VýřezMax ukáže na obrazovce celé zadání v optimálním pohledu.

  Je změněn formát zadání a související informace.

  Verze 6.68 duben 2005

  Každá tabulka nyní podporuje kromě exportu do Excelu také HTML export, který výborně funguje například s Wordem.

  Nové komplexní menu související s návrhem optimalizované protihlukové clony podél komunikace. Přehled.

  Verze 6.67 únor 2005

  Novinky v Helpu – tato pasáž vždy seznamuje s novými funkcemi a opravami příslušné verze. V menu Help je nová položka volající Novinky přímo.

  V menu Help je také nová položka pro přímý přístup na web www.hlukplus.cz.

  Řez a otočený půdorys. Nyní je možné rychle volit základní funkce z lokálního menu spojeného s pravým klikem daleko od objektu. Opraveno zobrazování souřadnic ve stavovém panelu. V otočeném půdorysu je možné kliknutím na panel volit mezi zobrazením původních a otočených souřadnic.

  Doplněna pasáž o algoritmu výpočtu izofon a trojúhelníkovém pokrytí.

  Korektní ukládání do adresáře, jehož jméno obsahuje tečku (uživatel WindowsXP s akademickým titulem).

  Postupy při zadávání (zadávání, posuvy, rotace, kopie objektů) byly značně zdokonaleny.

  Nyní je možné zoomovat a posouvat výřezy i během "tažení" čar a objektů.

  Jestliže se poslední zadaný bod dostane po změnách mimo obrazovku, funkce se neprovede. Mód také korektně přežije překrývání oken v multitaskingu Windows a změny velikosti okna. Podrobnosti

  Byly vylepšeny tiskové funkce – je možno zadat počet kopií pro tisk obrázku i textu.

  Byly opraveny drobné nedostatky v tisku textových informací.

  Verze 6.66 únor 2005

  Vylepšení funkcí myši

  Levý dvojklik (nebo volba velmi malého výřezu) vede k centrování na obrazovce podle místa kliku, což je velmi šikovná funkce.

  Omylem spuštěnou volbu výřezu levým klikem lze zrušit z myši pravým klikem.

  Ctrl+levý/pravý klik spouští znovu poslední použitou zadávací/obecnou funkci.

  Ctrl+Shift+levý/pravý klik nabídne lokální menu s deseti naposledy použitými zadávacími/obecnými funkcemi.

  Podrobněji

  Jemné nastavení barev pro obrazovku i tiskárnu. Podrobnosti

  Přidána rychlá funkce Obrázek do Clipboardu

  Při ukládání na disk i do Clipbordu mají bitmapy redukovanou velikost, ale obsahují veškerou informaci.

  Experimentálně ověřená funkce Průhlednost


   
   
  .
  Nahoru
     
  © webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.