silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 
Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám nabídnout nejnovější informace o programovém produktu HLUK+

K dispozici je Hluk+ verze 14.5 splňující požadavky současné platné legislativy, jíž je Metodický návod MZ-HH ze dne 25.10.2023 (Věstník MZ ČR částka 14/2023) pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (účinný od 25.10.2023).
Uživatelé, kteří si ji již předplatili, si ji mohou nainstalovat přímo z programu Hluk+ (pomocí funkce update z internetu). Součástí instalace je upgrade hardwarového klíče na verzi 14.5.

Verze 14.5 obsahuje především následující nové funkce:

 • Krok zpět - včetně možnosti zapamatování a pojmenování různých variant v rámci jednoho zadání
 • Možnost vložení výpočtového bodu / průmyslového zdroje na místo již existujícího (body/zdroje se automaticky posunou)
 • Snadnější načtení vrstevnic ze shp souborů - v případě stále častějších vrstevnic typu PolylineZ není potřeba zadávat číslo atributu s nmv
 • Použití rozsáhlých vrstevnic pro tvorbu 3D terénu (interní kapacitu jsme zvětšili dvojnásobně)

Nejvýznamnější novinky v dvojmodulu ÚZEMÍ:

 • rozšíření počtu budov a protihlukových clon
 • podpora vyšších průmyslových zdrojů až do 250 m výšky nad úrovní terénu (větrné elektrárny)
 • kompaktní ukládání vypočtených dlaždic izofon v území do jednoho souboru

Po otestování dodáme uživatelům verze 14.5 formou bezplatného update další funkce:

 • možnost hromadné editace průmyslových zdrojů - především hromadné zvyšování/snižování výkonu
 • jednodušší kopírování plošných zdrojů, např. pro okna průmyslových hal stejných rozměrů
 • podporu výpočtu záložních agregátů - na základě rozměrů zdroje a zadaného (naměřeného) akustického tlaku v zadané vzdálenosti si program dopočte akustický výkon a rozdělí ho na jednotlivé plošné zdroje (rovnoměrně, případně s použitím směrovosti)
 • rozšíření modulu IMPORT+ o import výpočtových bodů
 • volitelná možnost pomalejšího, ale přesnějšího výpočtu, který oproti současné verzi přesněji vyhodnotí boční ohyb zvuku u prům. zdrojů

.

Program Hluk+ lze rozšířit o nadstavbové moduly:

 • Dvojmodul ÚZEMÍ pro větší projekty, případně pro výpočet "Výpočet izofon (pásem) v území většího rozsahu". Modul umožňuje zadat větší počet entit a výrazně urychlí výpočet izofon při více jádrech CPU (lze využít až 32 jader).
 • RMR SRM II pro přesnější výpočet železničního hluku. Modul používá metodiku preferovanou SŽDC pro zpracování hlukových drážních studií.
 • IMPORT pro automatický import komunikací z SHP souborů (shapefile). Modul umožní automaticky načíst osy komunikací (max. 10 úseků) a převzít hlavní parametry z přidruženého dbf souboru.
 • Dvojmodul IMPORT+ - rozšíření modulu IMPORT o
  • import budov včetně jejich výšek z SHP
  • import výškových bodů ZABAGED umožňuje importovat až 1.5 milionu bodů
  • Zvětšen počet Entit Dxf na 1.5 milionu

Další vlastnosti programu Hluk+ implementované v předchozích verzích:

Verze  14 (leden 2022) přinesla především tyto novinky:

 • Využitím 64bitového výkonu a dalšími optimalizacemi se podařilo významně urychlit výpočet (o cca 50 %);
 • Pro velká území se podařilo zpřesnit výpočet v nadstavbovém modulu ÚZEMÍ - uživatelé už nejsou omezeni 2GB paměti a mohou použít celou dostupnou paměť (není potřeba zvětšovat krok rastru kvůli nedostatku paměti).
 • Speciální modul Meteo korekce pro dopravní komunikace - slouží ke speciálnímu posouzení situace při meteorologických podmínkách příznivých pro šíření hluku od komunikace k bodu výpočtu
 • Import Celostátního sčítání dopravy 2020. Integrovali jsme excelovou tabulku, kterou dalo ŘSD
  k dispozici na svém webu. Použití je obdobné jako u dřívejšího "Importu z webu ŘSD".
 • Lepší interface pro práci s tabulkami
 • Vylepšení uživatelského komfortu, např.
     - realističtější vykreslování náspu ve 3D (v průřezu lichoběžníkového tvaru, širší u paty)
     - pro zobrazení hranice je možno zadat různou barvu a různou tloušťku čáry
 • a řadu dalších.

Verze  13.5 (leden 2021) reagovala na změny závazné legislativy:

 • Aktualizaci Manuálu 2018, především implementaci Dodatku č. 1 – Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy (č.j.: MZDR 39345/2019-2/OVZ ze dne 27.7.2020) - viz http://hluk.nrl.cz/Home/Novinka?id=368.
 • Pro výpočet staré hlukové zátěže se standardně použije samostatný výpočtový postup založený na aktualizaci Manuálu 2018 - viz http://www.ekolagroup.cz/cs/manual-2018/.

Verze 13 z roku 2019 implementovala dvě metodiky publikované na stránkách ŘSD a pro výpočet hluku jsou závazné:

 • TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"
  (schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019).
 • "Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální
  komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Manuál řeší především:
  • Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020. Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.
  • Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem (stará hluková zátěž).
  • Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.
  • Aktualizaci koeficientů pro kryty vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností.

Na konci března 2019 jsme dokončili implementaci metodiky RMR SRM II preferovanou SŽDC pro zpracování hlukových drážních studií. Zájemci si ji mohou objednat jako nadstavbový modul za 10 000 Kč (+21% DPH).

Na konci roku 2018 jsme dokončili verzi 12.5, do které jsme implementovali nejnovější změny legislativy:

 • TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích"
  (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 1.12.2018)
 • TP 225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy", oprava č. 1
  (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 26.11.2018)

Na dotazy uživatelů ohledně použití metodiky CNOSSOS sdělujeme, že současné možnosti používání metodik pro výpočet hluku pozemní dopravy lze z hlediska programu HLUK+ charakterizovat takto:

 • Pro silniční hluk dává program Hluk+ velmi dobré výsledky (metodika výpočtu je často aktualizována) a nic nebrání v dalším používání této metodiky pro hlukové studie.
 • V oblasti drážní dopravy byla původní česká metodika výpočtu aktualizována podstatně méně. Jako reakci na "Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí" (Věstník MZ ČR, částka 11/2017 ze dne 18.10.2017) jsme nicméně od verze 12 zavedli nový typ obecné komunikace (SEL). Zadává se naměřená hodnota LAE (SEL) a počet vlaků/vozidel za hodinu. Program si tyto hodnoty automaticky přepočte na LAeq. Použitý postup je v souladu s ČSN ISO 9613-2, ČSN 011664.
 • Pro přesnější výpočet drážního hluku doporučujeme nadstavbový modul "RMR-SRM II" pro železniční hluk, který implementuje holandskou národní výpočtovou metodiku. Tuto metodiku pro výpočet hluku ze železniční dopravy preferuje "Manuál pro zpracování hlukových studií pro posuzování hluku ze železniční dopravy a pro měření hluku ze železniční dopravy" (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, listopad 2016). Z tohoto manuálu jsme též implementovali adaptační mechanismy pro použití v ČR. Dochází k přesnějšímu výpočtu emisí, navíc v oktávovém spektru
  a výpočet probíhá po jednotlivých frekvencích.

Důvody, proč používat Hluk+ nejnovější verze, se dočtete v záložce "Je dobré vědět".

Program Hluk+ umožňuje výpočet hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v území, jimiž jsou
 • pozemní doprava
 • průmyslové zdroje

Doporučujeme vaší pozornosti také náš program Světlo+ pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Více informací naleznete na www.svetloplus.cz.

Na přelomu let 2016 a 2017 jsme urychleně reagovali na změnu legislativy (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) při stanovení hodnot staré hlukové zátěže (SHZ). Výsledkem byla verze 11.5 profi (podrobnější informace zde).

V roce 2015 jsme dokončili vývoj verze 11. Přinesla mj. tyto možnosti:
 • objekty typu balkón (vznášející se kvádr), které lze použít např. k zadání clon na mostě či zadání stříšky nad průmyslovým zdrojem (ventilátorem, tepelným čerpadlem, apod.)
 • šikmé střechy (sedlové, pultové, valbové, jehlanové, apod.)
 • efektní zobrazení bitmapového podkladu ve 3D pohledu
 • uživatelské popisy (nápisy) ve 2D pohledu pro zpřehlednění situace
 • korekci emisí hluku v závislosti na aktualizovaných konstrukcích železničního svršku pro podmínky ČR
 • zadávání intenzit dopravy současně pro den i noc při respektování TP189, TP219 a TP225
 • a další vylepšení - podrobnější informace viz verze 11

Hluk+ od verze 10 má implementován metodický materiál "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaný ŘSD ČR. Verze profi dále obsahuje např. aktuální technické podmínky TP 225 (II. vydání) a TP 189 (II. vydání).

Hluk+ od verze 9.15 zohledňuje "Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb" (MZ ČR, 1.11.2010). Pro konkrétní bod lze stiskem jediné klávesy vypnout (dočasně/trvale) odraz od fasády objektu, před níž byl bod zadán, a tímto způsobem prokázat  hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby. Orgány ochrany veřejného zdraví tuto veličinu závazně vyžadují (viz Je dobré vědět).

Program Hluk+ od verze 9 zohledňuje požadavky Technických podmínek 189 a 219 Ministerstva dopravy ČR, vztahujících se k dopravně-inženýrským datům pro hlukové výpočty a obsahuje množství užitečných nástrojů. Jmenujme především
 • výpočet ve večerním období (DEN12/VEČER/NOC)
 • zadávání liniových a plošných průmyslových zdrojů a jejich automatické nahrazení zdroji bodovými
 • vypínání a redukci výkonu jednotlivých průmyslových zdrojů
 • úpravu vrstevnicového terénu v okolí komunikace (tzv. bagrování terénu)
 • mocný prezentační nástroj - průlet nad 3D situací

Hluk+ od verze 8 profi umožňuje třírozměrné modelování terénu, a to na základě uživatelsky voleného automatizovaného či manuálního načtení a zadávání vrstevnic i objektů. Více informací včetně ukázky výstupů v hornatějším terénu naleznete v sekci verze 8. Doporučujeme se též seznámit s ukázkou pracovního postupu. Rádi bychom Vás upozornili na zajímavé aplikační možnosti programu Hluk+, které nejsou až tak známé.

Hluk+ počínaje verzí 7 byl plně integrován do prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a vlastností. Z nich upozorňujeme zejména na implementaci "Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004", která byla publikovaná v časopise MŽP ČR „Planeta 2/2005” (uživatelům programu Hluk+ nabízíme bezplatné zaslání tohoto čísla časopisu).
Zde naleznete „Novelu metodiky 2004“ ve formátu pdf.

Program Hluk+ pracuje pod operačními systémy Windows 7/Vista/XP/2000/Millenia/98.
K programu Hluk+ dodáváme hardwarový USB klíč.

Vlastnosti programu HLUK+ naleznete také v popisu předchozích verzí:

(Verze 10, 9, 8, 7.5 a 7 v současné době již nenabízíme).

K dispozici je i demoverze, kterou Vám na požádání bezplatně zašleme.

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.